Standardvilkår

Standardvilkår

for levering af bogføring og anden erhvervsservice

Disse vilkår regulerer parternes retsstilling, med mindre andet er skriftligt aftalt.

§1 Bogføring- og serviceleverandørens ydelse

Serviceleverandøren skal levere de aftalte ydelser som beskrevet opgaveblade eller aftalt på anden vis, disse aftaler udgør en integreret del af aftalen. Ved opfyldelsen af sine forpligtelser skal serviceleverandøren, hvis der gælder kutymer og branchestandarder for de aftalte ydelser, levere ydelserne i overensstemmelse med disse kutymer og standarder, med mindre andet er skriftligt aftalt. Serviceleverandøren indestår for, at levering af de aftalte ydelser til stadighed sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og myndighedskrav. Serviceleverandøren skal til stadighed holde kundevirksomheden orienteret om ændringer i lovgivning og myndighedskrav, der har betydning for de ydelser, serviceleverandøren leverer. Serviceleverandørens pligt til at levere de aftalte ydelser bortfalder i det omfang, kundevirksomhedens manglende opfyldelse af sine forpligtelser er til hinder for serviceleverandørens rettidige og korrekte opfyldelse.

§2 Fortrolighed

Enhver oplysning, der kommer serviceleverandøren eller andre, f. eks. ansatte, der handler på dennes vegne, i hænde som led i serviceleverandørens opfyldelse af aftalen, skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt og fortroligt. serviceleverandøren skal sikre, at modtagne oplysninger ikke uden kundevirksomhedens skriftlige samtykke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger af aftalen.

§3 Kundevirksomhedens forpligtelser

Kundevirksomheden skal rettidigt betale det i aftalen fastsatte vederlag for de aftalte ydelser. Kundevirksomheden skal levere de oplysninger, der er beskrevet i opgaveblade eller anden aftale. Oplysningerne skal være serviceleverandøren i hænde inden de i opgavebladene anførte frister. Såfremt oplysninger fra kundevirksomheden skal overgives til serviceleverandøren på et bestemt medie eller i en bestemt form, betragtes oplysningerne først som overgivet, når de er leveret på dette medie og i denne form. En oplysning anses for leveret, når den er kommet frem til serviceleverandøren eller andre, der handler for denne. Kundevirksomheden har risikoen for rettidig levering af oplysninger til serviceleverandøren.

§4 Bogføring- og serviceleverandørens ansvar

Serviceleverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab, der skyldes fejl eller forsømmelse hos denne. Serviceleverandøren er endvidere ansvarlig for fejl, begået af de underleverandører denne har indgået aftale med for at kunne levere ydelsen. Serviceleverandøren er ansvarlig for tab, der skyldes videregivelse af mangelfulde eller fejlagtige oplysninger, medmindre fejlen skyldes mangler eller fejl i de oplysninger, der er modtaget fra kundevirksomheden. Serviceleverandøren er dog ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder for tabt avance eller tab af goodwill. Serviceleverandøren er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, hvor til bl.a. skal henregnes ekstraordinære myndighedsforanstaltninger, krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot eller blokade.

§5 Misligholdelse

Såfremt én af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen med omgående virkning og kræve erstatning. Ophævelse pga. misligholdelse med betaling kan fra serviceleverandørens side tidligst ske 10 dage efter afgivelse af påkrav. Efter ophævelse finder nedenstående bestemmelser om viderebringelse anvendelse.  Erhvervsserviceleverandøren har, uanset misligholdelse, aldrig ret til at tilbageholde kundevirksomhedens oplysninger på en sådan måde, at dette er til hinder for viderebringelse.

§6 Ændringer.

Med et varsel på 3 måneder kan serviceleverandøren ændre priser og/eller vilkår for sine ydelser. I særlige tilfælde, hvor dette er begrundet i udefra kommende uforudsigelige omstændigheder, kan serviceleverandøren varsle ændringer med et rimeligt kortere varsel.

§7 Opsigelse

Kundevirksomheden kan opsige denne aftale, helt eller delvist, med et varsel på 1 måned til den 1. i en måned. Såfremt flere ydelser omfattet af denne aftale ikke kan opsiges separat, skal dette fremgå af opgaveblade eller anden beskrivelse. Serviceleverandøren kan opsige denne aftale med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

§8 Viderebringelse

Serviceleverandøren skal til stadighed sikre, at kundevirksomhedens oplysninger opbevares og behandles på en sådan måde, at en viderebringelse til en tredjepart eller kundevirksomheden selv, kan ske uden unødvendige omkostninger. Immaterielle rettigheder kan ikke påberåbes til hinder for en sådan viderebringelse. Serviceleverandøren skal i rimeligt omfang være kundevirksomheden behjælpelig med gennemførelse af viderebringelsen.

§9 Tvister 

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved retten på det sted, hvor kundevirksomheden udøves eller har hovedkontor

© Erling Eiberg 2022